• English

…อดีต, ปัจจุบันและอนาคต…

ในความเชื่อในพระพุทธศาสนา ช้างเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลแห่งการบำเพ็ญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ ดังปรากฏในชาดกเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างที่ทรงบำเพ็ญบารมี เช่น พระยาฉัททันต์และพระยาช้างปัจจัยนาเคนทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีในพระเวสสันดรชาดก และพระยาเศวตมงคลหัตถี หรือพระยามงคลนาคในทุมเมธชาดก และตามพระพุทธประวัติ เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ ก็ทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกนำดอกบัวมาถวาย อันเป็นนิมิตว่าผู้มีบุญญาธิการเพียบพร้อมด้วยบารมี ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์สู่พระครรภ์มารดาทางพระนาภีเบื้องขวาในรูปของช้างเผือก ช้างเผือกจึงเป็นที่นับถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญประเภทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนา โดยจะพบว่าสัญลักษณ์ในมงคล 108 ปรากฏในรอยพระพุทธบาทนั้นมีรูปช้างมงคล 2 ช้าง

ประมาณยุค 1500’s ช้างได้กลายเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของคนเลี้ยงช้างในงานต่างๆของพวกเขา พวกเขาถูกใช้เพื่อช่วยสร้างอาคารเช่นวัดและเพื่อล้างป่าด้วยเช่นกัน กษัตริย์ยังเคยขี่ช้างเข้าสู่สนามรบและยิ่งมีช้างมากเท่าไหร่กษัตริย์ก็ยิ่งมีฐานะและอำนาจเหนืออาณาจักรของเขามากขึ้น  ช้างเผือกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชาแห่งประเทศไทย ช้างเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศเพื่อที่จะนำมาถวายแด่กษัตริย์

มีช้างประมาณ 1.3 ล้านตัวทั่วโลกในปี 1970 ตอนนี้ตัวเลขของพวกเขาลดลงเหลือต่ำกว่า 500,000 เนื่องจากการรุกล้ำของมนุษย์

ในประเทศไทยในช่วงต้นปี 1900 มีช้างที่ถูกจับเป็นเชลยหรือช้างบ้านประมาณ 100,000 ตัว  ประมาณกลางปีพ.ศ. 2550 มีช้างที่ถูกจับในประเทศไทยประมาณ 3,500 ตัวและช้างป่าประมาณ 1,000 ตัว  ตั้งแต่ปี 1986 ช้างได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

ช้างจะเป็นอย่างไรในอนาคต?

คุณต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ PATONG ELEPHANT CARE หรือไม่?

ใช่!